GARANTIE EN REPARATIE

2 jaar beperkte garantie

Neato Robotics, Inc

laatste update maart 2017.

Beperkte fabrieksgarantie

Onder de hier aangegeven voorwaarden garandeert Neato Robotics, Inc. de oorspronkelijke koper (“u” of “uw”) dat uw Neato Robotics hardwareproduct (“Product”), met uitzondering van batterijen, vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende 1 jaar vanaf de oorspronkelijke datum van aankoop. Voor batterijen geldt een garantieperiode van zes (6) maanden en in dit hele document dient “Garantieperiode” dienovereenkomstig te worden gelezen. Indien het aangekochte Product een door Neato gecertificeerd gereviseerd product betreft, geldt een Garantieperiode van drie (3) maanden en dient overal in dit document „Garantieperiode” dienovereenkomstig te worden gelezen. De volledige details van deze beperkte garantie vindt u door uw Product te selecteren onder Online Support op onze website www.help.neatorobotics.com. Deze garantie is niet overdraagbaar en is beperkt tot de oorspronkelijke koper, tenzij dit bij wet verboden is. Als u als consument handelt, heeft deze beperkte garantie geen invloed op uw wettelijke rechten.

Rechtsmiddelen

Voor zover wettelijk toegestaan, bieden de volledige aansprakelijkheid van Neato Robotics en uw exclusieve rechtsmiddelen voor elke inbreuk op de garantie tijdens de toepasselijke garantieperiode, naar keuze van Neato Robotics, de volgende mogelijkheden: (1) het repareren of vervangen van het Product, of (2) indien Neato Robotics het Product redelijkerwijs niet kan repareren of vervangen, het vergoeden van de betaalde prijs, op voorwaarde dat het Product met een kopie van het aankoopbewijs of een gedateerde, gespecificeerde kassabon wordt geretourneerd naar het verkooppunt of enig andere door Neato Robotics aangewezen plaats. Tenzij bij wet verboden worden er mogelijk verzend- en verwerkingskosten in rekening gebracht. Neato Robotics mag, naar eigen keuze, nieuwe of gereviseerde of gebruikte onderdelen in goede staat gebruiken om een Product te herstellen of te vervangen. Voor elk vervangend Product geldt een garantie voor de duur van de resterende oorspronkelijke garantieperiode of dertig (30) dagen vanaf de datum van verzending van het vervangende Product, afhankelijk van welke periode het langst is. Mogelijk geldt een extra periode als dit in uw rechtsgebied van toepassing is.

Ondersteuning krijgen bij garantieclaims

Ga vóór u een garantieclaim indient naar Online Support op www.help.neatorobotics.com voor technische ondersteuning. Als u het probleem met uw robot niet kunt oplossen, moet u alle garantieclaims en alle andere productgerelateerde vragen rechtstreeks aan Neato Robotics of een erkende partner van Neato richten. De adressen en de contactgegevens van de klantenservice van Neato Robotics en erkende partners van Neato vindt u op het web op www.help.neatorobotics.com/support. Selecteer uw land en klik op Garantie en Reparatie.

Uitsluitingen

Deze beperkte garantie geldt niet voor verbruiksartikelen zoals batterijen, filters of borstels die aan normale slijtage onderhevig zijn; of voor problemen of schade als gevolg van (1) een ongeluk, misbruik, verkeerde toepassing of ongeoorloofde reparatie, het wijzigen, demonteren of openen van de behuizing van het Product; (2) onjuiste bediening of onderhoud, gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies voor het Product of aansluiting op een verkeerde spanningsbron; (3) nalatig gebruik of verzorging, verwaarlozing of onzorgvuldige bediening of verkeerd gebruik van het Product; (4) gebruik van andere verbruiksartikelen, onderdelen en accessoires, inclusief batterijen, in combinatie met het Product, dan de verbruiksartikelen, onderdelen en accessoires die door Neato Robotics worden geproduceerd of aanbevolen, tenzij een dergelijke beperking bij wet is verboden; (5) het niet naleven door de Koper of een derde partij van de milieu- en opslagvereisten voor het Product zoals gespecificeerd door de Verkoper; en (6) gebruik in een commerciële omgeving, aangezien het Product uitsluitend voor residentieel gebruik is ontworpen. Bovendien biedt deze beperkte garantie, voor zover bij wet toegestaan, geen dekking voor Producten (1) die buiten het land van aankoop worden gebruikt; (2) die niet zijn aangekocht bij een erkende dealer van Neato Robotics; (3) die zijn gerepareerd of gewijzigd door andere partijen dan Neato Robotics, Inc. of diens erkende tussenpersonen; (4) waarvan de serienummers zijn gewijzigd of verwijderd; of (5) die zijn beschadigd door externe oorzaken, zoals transport, weer, elektrische storingen of stroompieken. ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL ZIJN BEPERKT TOT DE DUUR VAN DE TOEPASSELIJKE UITDRUKKELIJKE GARANTIE. ALLE ANDERE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN, MET INBEGRIP VAN ELKE IMPLICIETE GARANTIE DAT ER GEEN INBREUK WORDT GEMAAKT EN ALLE GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT HANDEL OF HET GEBRUIK VAN HANDEL, WORDEN AFGEWEZEN. GEEN ENKEL ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, VERKREGEN VAN DE VERKOPER OF ELDERS, ZAL LEIDEN TOT ENIGE GARANTIE DIE NIET UITDRUKKELIJK WORDT VERMELD IN DEZE VOORWAARDEN. In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen op de duur van een impliciete garantie niet toegestaan, zodat de bovenstaande beperking mogelijk niet op u van toepassing is. Deze beperkte garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u kunt ook andere rechten hebben die per rechtsgebied verschillen.

Disclaimer

Deze beperkte garantie is uw enige en exclusieve rechtsmiddel tegen Neato Robotics en Neato Robotics’ enige en exclusieve aansprakelijkheid met betrekking tot defecten in uw Product. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN IS NEATO ROBOTICA, INC. NIET AANSPRAKELIJK VOOR SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE OF VOOR VERLIES VAN OMZET OF WINST, HET NIET REALISEREN VAN BESPARINGEN OF ANDERE VOORDELEN OF ANDER FINANCIEEL VERLIES (AL DAN NIET VOORZIENBAAR), VEROORZAAKT DOOR HET GEBRUIK, MISBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DIT PRODUCT, ONGEACHT DE JURIDISCHE INSTRUMENTEN WAAROP DE CLAIM IS GEBASEERD, EN ZELFS ALS NEATO ROBOTICS IS GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, IS DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN NEATO ROBOTICS BEPERKT, NAAR KEUZE VAN NEATO ROBOTICS, TOT HET VERVANGEN OF REPAREREN VAN HET PRODUCT OF HET VERGOEDEN VAN DE BETAALDE AANKOOPPRIJS IN OVEREENSTEMMING MET DE VOORWAARDEN IN DIT DOCUMENT. Voor zover wettelijk toegestaan, is Neato niet aansprakelijk voor eventuele claims betreffende schade aan eigendommen veroorzaakt door het gebruik van het Product. Niettegenstaande het voorgaande houdt deze beperkte garantie geen uitsluiting of beperking in van (i) uw wettelijke rechten onder de toepasselijke nationale wetgeving of (ii) uw rechten tegenover de Verkoper van het Product. Bovendien resulteert niets in deze beperkte garantie in beperking of uitsluiting van enige aansprakelijkheid van Neato Robotics die bij wet niet kan worden beperkt of uitgesloten. In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toegestaan, zodat de hierboven uiteengezette beperkingen of uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing zijn.

Geen andere garanties

Geen enkele dealer, tussenpersoon of werknemer van Neato Robotics is bevoegd om elementen in deze beperkte garantie te wijzigen, uit te breiden of toe te voegen. Neato Robotics, Inc. 50 Rio Robles, San Jose, Californië 95134 VS

Reparaties die niet onder garantie

Neem contact op met een door Neato erkend reparatiecentrum

VS en Canada

funaiifixrobot

EUROPESE UNIE

LetMeRepair logo

Landen buiten de VS, Canada en de EU: Neem voor ondersteuning contact op met de erkende partner waar u uw robot hebt gekocht

Can we help?