GARANTI OG REPARATION

2 års begrænset garanti

Neato Robotics, Inc

sidst opdateret marts 2017.

Begrænset producentgaranti

Med forbehold for vilkårene og betingelserne herfor garanterer Neato Robotics, Inc. den oprindelige køber (“dig” eller “din/dit”) om, at dit Neato Robotics-hardwareprodukt (“produkt”), ekskl. batterier, vil være fri for mangler i materialer og udførelse i 1 år efter den oprindelige købsdato. I tilfælde af batterier gælder der en garantiperiode på seks (6) måneder, og “garantiperiode” skal forstås således i hele dette dokument. I tilfælde af, at det købte produkt er et Neato-certificeret renoveret produkt, gælder der en garantiperiode på tre (3) måneder, og “garantiperiode” skal forstås således i hele dette dokument. Du kan også finde de fuldstændige detaljer om denne begrænsede garanti ved at vælge dit produkt i afsnittet Online-support på vores websted på www.help.neatorobotics.com. Bortset fra de områder, hvor det er forbudt i henhold til gældende lov, kan denne garanti ikke overdrages og er begrænset til den oprindelige køber. Hvis du handler som forbruger, påvirker denne begrænsede garanti ikke dine lovbestemte rettigheder.

Afhjælpning

I det maksimale omfang, der er tilladt i henhold til gældende lovgivning, skal Neato Robotics’ samlede ansvar og din eneste mulighed for afhjælpning af et brud på garantien i den gældende garantiperiode være, efter Neato Robotics’ skøn, (1) reparation eller udskiftning af produktet, eller (2) hvis Neato Robotics ikke med rimelighed kan reparere eller udskifte produktet, skal de tilbagebetale den betalte pris, forudsat at produktet returneres til købsstedet eller et andet sted, som Neato Robotics måtte henvise til med en kopi af salgskvitteringen eller en dateret og udspecificeret kvittering. Der kan blive opkrævet forsendelses- og ekspeditionsgebyrer, medmindre det er forbudt i henhold til gældende lov. Neato Robotics kan efter eget valg bruge nye eller renoverede eller brugte reservedele i god stand til at reparere eller udskifte ethvert produkt. Ethvert erstatningsprodukt omfattes af garanti i den resterende del af den oprindelige garantiperiode eller tredive (30) dage fra datoen for afsendelse af erstatningsproduktet, alt efter hvilken periode, der er længst, eller i en yderligere periode, der måtte være gældende i din jurisdiktion.

Sådan opnås garantisupport

Inden du indgiver et garantikrav, kan du besøge supportafsnittet på www.help.neatorobotics.com for at få teknisk assistance. Hvis du ikke kan løse problemet med din robot, skal alle garantikrav og andre produktrelaterede spørgsmål rettes direkte til Neato Robotics eller en autoriseret Neato-partner. Adresserne og kundeservicekontaktoplysningerne for Neato Robotics og autoriserede Neato-partnere findes på internettet på www.help.neatorobotics.com/support. Vælg dit land, og klik på Garanti og reparation.

Begrænsninger

Denne begrænsede garanti dækker ikke forbrugsdele såsom batterier, filtre eller børster, der udsættes for normalt slid, eller problemer eller skader som følge af (1) uheld, misbrug, forkert anvendelse eller enhver uautoriseret reparation, ændring eller demontering eller åbning af produktets chassis; (2) forkert drift eller vedligeholdelse, brug, som ikke er i overensstemmelse med produktinstruktionerne eller forbindelser til en forkert spændingsforsyning; (3) uagtsom brug eller pleje, forsømmelse eller skødesløs betjening eller misbrug af produktet; (4) brug af forbrugsvarer, dele og tilbehør, inklusive batterier, med produktet, bortset fra de forbrugsvarer, dele og tilbehør, der er produceret eller anbefalet af Neato Robotics, medmindre en sådan begrænsning er forbudt i henhold til gældende lovgivning; (5) manglende overholdelse hos køber eller tredjepart af de gældende miljø- og opbevaringskrav for produktet, der er specificeret af sælger; og (6) brug i et kommercielt miljø, da produktet kun er beregnet til privat brug. Derudover dækker denne begrænsede garanti i det maksimale omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov, ikke produkter (1), der anvendes uden for købslandet; (2) ikke er købt hos en autoriseret forhandler af Neato Robotics; (3) er repareret eller ændret af andre parter end Neato Robotics, Inc. eller dennes autoriserede agenter; (4) hvis serienumre er blevet ændret eller fjernet eller (5) der er beskadiget fra eksterne kilder såsom under transport, vejr, strømafbrydelser eller strømstød. ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET SÆRLIGT FORMÅL ER BEGRÆNSET TIL VARIGHEDEN AF DEN GÆLDENDE UDTRYKKELIGE GARANTI. ALLE ANDRE UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER BETINGELSER, HERUNDER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER VEDRØRENDE MANGLENDE KRÆNKELSE, OG ALLE GARANTIER, DER OPSTÅR I FORBINDELSE MED HANDEL ELLER HANDELSSÆDVANE, FRASKRIVES. INGEN RÅD ELLER OPLYSNINGER, HVERKEN MUNDTLIGE ELLER SKRIFTLIGE, FRA SÆLGER ELLER ANDETSTEDS, SKABER EN GARANTI, DER IKKE ER UDTRYKKELIGT ANGIVET I DISSE VILKÅR OG BETINGELSER. Visse jurisdiktioner tillader ikke begrænsninger for, hvor længe en underforstået garanti varer, så ovenstående begrænsning gælder muligvis ikke for dig. Denne begrænsede garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, og du kan også have andre rettigheder, der varierer alt efter din jurisdiktion.

Ansvarsfraskrivelse

Denne begrænsede garanti er dit eneste og eksklusive retsmiddel mod Neato Robotics og Neato Robotics’ eneste og eksklusive ansvar med hensyn til mangler ved dit produkt. I DET MAKSIMALE OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, ER NEATO ROBOTICS, INC. IKKE ANSVARLIG FOR ERSTATNING AF KONKRET DOKUMENTERET TAB, ERSTATNING FOR AFLEDT SKADE ELLER FØLGESKADE, ELLER FOR TAB AF INDTÆGTER ELLER FORTJENESTE, MANGLENDE REALISERING AF BESPARELSER ELLER ANDRE FORDELE ELLER ANDET ØKONOMISK TAB (UANSET HVORVIDT DET VAR FORUDSIGELIGT ELLER EJ) FORÅRSAGET VED BRUG, MISBRUG ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE DETTE PRODUKT, UANSET DEN JURIDISKE TEORI, SOM KRAVET ER BASERET PÅ, OG SELVOM NEATO ROBOTICS ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. I DET MAKSIMALE OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, ER NEATO ROBOTICS’ SAMLEDE ANSVAR, EFTER NEATO ROBOTICS’ VALG, BEGRÆNSET TIL UDSKIFTNING ELLER REPARATION AF PRODUKTET ELLER TILBAGEBETALING AF DEN KØBSPRIS, DER ER BETALT I OVERENSSTEMMELSE MED VILKÅRENE HERI. I det maksimale omfang, der er tilladt i henhold til gældende lov, er Neato ikke ansvarlig for eventuelle krav vedrørende materiel skade, der er forårsaget af brug af produktet. Uanset ovenstående vil denne begrænsede garanti hverken udelukke eller begrænse (i) nogen af dine juridiske lovbestemte rettigheder i henhold til gældende national lovgivning eller (ii) nogen af ​​dine rettigheder over for sælgeren af ​​produktet. Derudover begrænser eller udelukker intet i denne begrænsede garanti Neato Robotics fra ansvar, som ikke kan begrænses eller udelukkes i henhold til gældende lovgivning. Visse jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af afledte skader eller følgeskader, så de begrænsninger eller udelukkelser, der er beskrevet ovenfor, gælder muligvis ikke for dig.

Ingen andre garantier

Ingen Neato Robotics-forhandler, agent eller medarbejder er autoriseret til at foretage ændringer, udvidelser eller tilføjelser til denne begrænsede garanti. Neato Robotics, Inc. 50 Rio Robles, San Jose, Californien 95134 USA

REPARATIONER UDEN FOR GARANTIEN

Kontakt et Neato-autoriseret reparationscenter

USA og Canada

funaiifixrobot

EU

LetMeRepair logo

Lande uden for USA, Canada og EU: Kontakt den autoriserede partner, hvor du købte din robot for at få hjælp

Can we help?