GARANTI OG REPARASJON

2 års begrenset garanti

Neato Robotics, Inc

sist oppdatert i mars 2017. For returer, gå til retursiden.

Begrenset produsentgaranti

Underlagt vilkårene heri garanterer Neato Robotics, Inc. overfor den opprinnelige kjøperen («du» eller «din») at ditt Neato Robotics maskinvareprodukt («produkt»), ekskludert batterier, skal være fritt for mangler i materiale og utførelse i 1 år fra den opprinnelige kjøpsdatoen. For batteriene gjelder en garantiperiode på seks (6) måneder, og «garantiperiode» skal tolkes i tråd med dette i hele dette dokumentet. Dersom det kjøpte produktet er et Neato-sertifisert restaurert produkt, gjelder en garantiperiode på tre (3) måneder, og «garantiperiode» skal tolkes i tråd med dette i hele dokumentet. Du kan også finne alle detaljer om denne begrensede garantien ved å velge produktet ditt i delen for nettbasert brukerstøtte på nettstedet vårt på www.help.neatorobotics.com. Med unntak av der det er forbudt av gjeldende lov, er denne garantien ikke overførbar, og den er begrenset til den opprinnelige kjøperen. Hvis du handler som forbruker, påvirker ikke denne begrensede garantien dine lovbestemte rettigheter.

Avhjelp

I den grad det er tillatt av gjeldende lov, skal hele Neato Robotics’ ansvar og din eksklusive avhjelp for ethvert brudd på garantien i den gjeldende garantiperioden, bestå av, etter Neato Robotics’ skjønn, (1) å reparere eller erstatte produktet, eller (2) hvis Neato Robotics ikke finner det rimelig å reparere eller erstatte produktet, å refundere det betalte beløpet, såfremt produktet returneres til kjøpsstedet eller et annet sted Neato Robotics oppgir, med en kopi av salgskvitteringen eller en datert detaljert kvittering. Frakt- og håndteringskostnader kan gjelde, bortsett fra når gjeldende lov forbyr dette. Neato Robotics kan, etter eget skjønn, bruke nye eller restaurerte eller brukte deler i god stand til å reparere eller erstatte ethvert produkt med. Ethvert erstatningsprodukt er dekket av garantien i resten av den opprinnelige garantiperioden eller tretti (30) dager fra forsendelsen av erstatningsproduktet, avhengig av hva som er lengst, eller i en ytterligere tidsperiode som kan gjelde i din jurisdiksjon.Neato Robotics may, at its option, use new or refurbished or used parts in good working condition to repair or replace any Product. Any replacement Product will be warranted for the remainder of the original warranty period or thirty (30) days from the date of shipment of the replacement Product, whichever is longer or for any additional period of time that may be applicable in your jurisdiction.

Slik får du garantistøtte

Før du sender inn et garantikrav, bør du gå til brukerstøttedelen av www.help.neatorobotics.com for teknisk hjelp. Hvis du ikke kan løse problemet med roboten din, skal alle garantikrav og andre produktrelaterte spørsmål rettes direkte til Neato Robotics eller en autorisert Neato-partner. Adressene og kontaktopplysningene til kundeservicen til Neato Robotics og autoriserte Neato-partnere finner du på nettet på www.help.neatorobotics.com/support. Velg ditt land og klikk på Garanti og reparasjon.

Unntak

Denne begrensede garantien dekker ikke forbruksdeler slik som batterier, filtre eller børster som utsettes for normal slitasje, eller problemer eller skader som følge av (1) uhell, misbruk, feilanvendelse eller uautorisert reparasjon, endring eller demontering eller åpning av produktets understell; (2) feil drift eller vedlikehold, bruk som ikke er i tråd med produktinstruksjonene eller tilkobling til feil spenningsforsyning; (3) uaktsomt bruk eller vedlikehold, forsømmelse eller uforsiktig betjening eller misbruk av produktet; (4) bruk av forbruksvarer, deler og tilbehør, inkludert batterier, med produktet, som ikke er de forbruksvarene, delene og tilbehøret som produseres eller anbefales av Neato Robotics, bortsett fra der slike restriksjoner forbys av gjeldende lov; (5) enhver unnlatelse fra kjøperen eller en tredjepart av å overholde miljø- og lagringskrav for produktet som er spesifisert av selgeren; og (6) bruk i et kommersielt miljø, ettersom produktet kun er beregnet på privat bruk. I tillegg, i den grad gjeldende lov tillater det, dekker denne begrensede garantien ikke produkter (1) som brukes utenfor kjøpslandet; (2) som ikke kjøpes fra en autorisert forhandler av Neato Robotics; (3) som repareres eller endres av andre parter enn Neato Robotics, Inc. eller dets autoriserte representanter; (4) som har fått serienummeret endret eller fjernet; eller (5) som er skadet av eksterne årsaker som transport, vær, strømbrudd eller strømkilder. ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ER BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV GJELDENDE UTTRYKKELIG GARANTI. ALLE ANDRE UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER BETINGELSER, INKLUDERT UNDERFORSTÅTT GARANTI FOR IKKE-OVERTREDELSE OG EVENTUELLE GARANTIER SOM FØLGE AV TIDLIGERE HANDELSPRAKSISER, FRASKRIVES. INGEN RÅD ELLER INFORMASJON, VERKEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, FÅTT FRA SELGER ELLER ANDRE STEDER, UTGJØR EN GARANTI SOM IKKE ER UTTRYKKLIG ANGITT I DISSE VILKÅRENE. Noen jurisdiksjoner tillater ikke begrensninger på hvor lenge en underforstått garanti kan vare, så det er ikke sikkert at ovennevnte begrensninger gjelder for deg. Denne begrensede garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og du kan også ha andre rettigheter som varierer avhengig av jurisdiksjon.

Ansvarsfraskrivelse

Denne begrensede garantien er din eneste og eksklusive avhjelp mot Neato Robotics og Neato Robotics’ eneste ansvar med hensyn til mangler i produktet ditt. I DEN GRAD GJELDENDE LOV TILLATER DET, SKAL NEATO ROBOTICS, INC. IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER FØLGESKADER ELLER FOR TAP AV INNTEKTER ELLER FORTJENESTE, MANGLENDE REALISERING AV BESPARELSER ELLER ANDRE FORDELER ELLER ANNET ØKONOMISK TAP (ENTEN DET ER FORUTSIGBART ELLER IKKE), FORÅRSAKET AV BRUK, MISBRUK ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE DETTE PRODUKTET, UANSETT JURIDISK TEORI SOM KRAVET ER BASERT PÅ, OG SELV OM NEATO ROBOTICS HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. I DEN GRAD GJELDENDE LOV TILLATER DET, SKAL NEATO ROBOTICS’ SAMLEDE ANSVAR VÆRE BEGRENSET, ETTER NEATO ROBOTIC’S SKJØNN, TIL ERSTATNING ELLER REPARASJON AV PRODUKTET ELLER REFUSJON AV DET BETALTE KJØPSBELØPET I TRÅD MED VILKÅRENE HERI. I den grad gjeldende lov tillater det, skal ikke Neato være ansvarlig for eventuelle krav for skade på eiendom forårsaket gjennom bruk av dette produktet. Til tross for det foregående skal denne begrensede garantien verken utelukke eller begrense (i) noen av dine lovbestemte rettigheter i henhold til gjeldende nasjonale lover eller (ii) noen av rettighetene dine overfor selgeren av produktet. I tillegg er det ingenting i denne begrensede garantien som begrenser eller utelukker Neato Robotics fra ansvar som ikke kan begrenses eller utelukkes av gjeldende lov. Noen jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse eller begrensning av tilfeldige skader eller følgeskader, så begrensningene eller unntakene som er angitt ovenfor, gjelder kanskje ikke for deg.

Ingen andre garantier

Ingen Neato Robotics-forhandler, -representant eller -ansatt er autorisert til å foreta endringer av, utvidelser av eller lage tillegg til denne begrensede garantien. Neato Robotics, Inc. 50 Rio Robles, San Jose, California 95134 USA

Reparasjon utenfor garantien

Kontakt et Neato-autorisert servicesenter

US og Canada

funaiifixrobot

EU

LetMeRepair logo

Countries outside the U.S., Canada, and the EU: Please contact the authorized partner where you purchased your robot for assistance

Land utenfor USA, Canada og EU: Kontakt den autoriserte partneren du kjøpte roboten fra, for hjelp
Can we help?