GARANTI OCH REPARATIONER

Två års begränsad garanti

Neato Robotics, Inc

senast uppdaterad i mars 2017. För returer besök retursidan.

Begränsad garanti från tillverkaren

I enlighet med villkoren häri garanterar Neato Robotics, Inc. den ursprungliga köparen (”du” eller ”din”) att din Neato Robotics maskinvaruprodukt (”Produkten”), förutom batterier, kommer att vara felfri vad gäller material och utförande under 1 år från det ursprungliga inköpsdatumet. För batterier gäller en garantiperiod på sex (6) månader och ”Garantiperioden” ska tolkas så i hela detta dokument. Om den inköpta Produkten är en Neato-certifierad, renoverad produkt gäller en Garantiperiod på tre (3) månader och ”Garantiperioden” ska tolkas så i hela detta dokument. Du kan även hitta fullständig information om denna begränsade garanti genom att välja din Produkt i avsnittet för onlinesupport på www.help.neatorobotics.com. Med undantag för där det strider mot gällande lag, kan denna garanti inte överlåtas och är begränsad till den ursprungliga köparen. Om du handlar som konsument påverkar denna begränsade garanti inte dina lagstadgade rättigheter.

Ersättning

I den utsträckning gällande lag tillåter kommer hela Neato Robotics skyldighet och din enda rätt till ersättning för brott mot garantin under den gällande garantiperioden att, enligt Neato Robotics gottfinnande, vara, (1) reparation eller ersättning av Produkten eller (2) återbetalning av det betalda priset, om Neato Robotics inte kan reparera eller ersätta Produkten och förutsatt att Produkten returneras till inköpsstället, eller en annan plats som Neato Robotics anvisar, med en kopia av inköpskvittot eller datumstämplat specificerat kvitto. Frakt- och expeditionsavgifter kan tillkomma om detta inte strider mot gällande lag. Neato Robotics kan, om de så väljer, använda nya eller renoverade eller använda delar i gott skick för att reparera eller ersätta en Produkt. Alla ersättningsprodukter kommer att skyddas av garanti under återstoden av den ursprungliga garantiperioden eller trettio (30) dagar från det datum när ersättningsprodukten skickades, beroende på vilket som är längst, eller under alla ytterligare tidsperioder som kan gälla i din jurisdiktion.

Hur får jag garantisupport?

Innan du skickar in ett garantianspråk ska du besöka supportavdelningen på www.help.neatorobotics.com för teknisk hjälp. Om du inte kan lösa problemet med din robot, ska alla garantianspråk och andra produktrelaterade frågor skickas direkt till Neato Robotics eller en auktoriserad Neato-partner. Adresser och kontaktinformation för Neato Robotics och auktoriserade Neato-partners finns på www.help.neatorobotics.com/support. Välj ditt land och klicka på Garanti och reparationer.

Undantag

Denna begränsade garanti täcker inte förbrukningsartiklar som batterier, filter eller borstar som är utsatta för normalt slitage; eller problem eller skador till följd av (1) olycka, missbruk, felanvändning eller ej godkända reparationer, modifiering eller felmontering eller öppnande av Produktens chassi; (2) olämplig användning eller skötsel, användning som inte följer Produktens bruksanvisningar eller anslutning till olämplig spänningstillförsel; (3) oaktsam användning eller vård, vanvård eller vårdslös användning eller missbruk av Produkten; (4) användning av konsumtionsvaror, delar och tillbehör, inklusive batterier, ihop med Produkten som är andra än de konsumtionsvaror, delar och tillbehör som produceras eller rekommenderas av Neato Robotics, förutom där sådana restriktioner strider mot gällande lag; (5) underlåtenhet av Köparen eller tredje part att följa de miljö- och förvaringskrav för Produkten som Säljaren specificerar; och (6) användning i en kommersiell miljö, eftersom Produkten är designad endast för privat bruk. Därutöver täcker denna begränsade garanti inte, i den utsträckning gällande lag medger, Produkter som (1) används utanför inköpslandet; (2) inte är inköpta från en auktoriserad Neato Robotics-försäljare; (3) repareras eller ändras av andra parter än Neato Robotics, Inc. eller dess auktoriserade försäljare; (4) har ändrade eller avlägsnade serienummer; eller (5) har skadats av yttre faktorer som transit, väder, elavbrott eller strömtoppar. ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIELLT SYFTE BEGRÄNSAS TILL PERIODEN FÖR DEN GÄLLANDE UTTRYCKLIGA GARANTIN. ALLA ANDRA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR, INKLUSIVE EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM ICKE-ÖVERTRÄDELSE OCH GARANTIER SOM UPPSTÅR GENOM HANDEL ELLER HANDELSBRUK ÄR FRISKRIVNA FRÅN ANSVAR. INGA RÅD ELLER INFORMATION, VARE SIG MUNTLIG ELLER I SKRIFT, SOM ERHÅLLS AV FÖRSÄLJAREN ELLER PÅ ANNAT HÅLL, SKAPAR NÅGON GARANTI SOM INTE UTTRYCKLIGEN ANGES I DESSA VILLKOR. Somliga jurisdiktioner tillåter inte begränsningar av hur länge en uttrycklig garanti gäller, så ovanstående begränsningar kanske inte gäller för dig. Denna begränsade garanti ger dig specifika lagstadgade rättigheter och du kan även ha andra rättigheter som varierar mellan jurisdiktioner.

Ansvarsfriskrivning

Denna begränsade garanti är din enda och exklusiva rätt till kompensation från Neato Robotics samt Neato Robotics enda och exklusiva skyldighet med avseende på defekter i din Produkt. I SÅ STOR UTSTRÄCKNING SOM GÄLLANDE LAG TILLÅTER, ÄR NEATO ROBOTICS, INC. INTE ANSVARIGA FÖR SPECIELLA, OFÖRUTSEDDA ELLER PÅFÖLJANDE SKADOR ELLER FÖR FÖRLUST AV INKOMST ELLER VINST, OUPPNÅDDA BESPARINGAR ELLER ANDRA FÖRMÅNER ELLER ANNAN EKONOMISK FÖRLUST (VARE SIG DEN ÄR FÖRUTSEBAR ELLER ICKE), SOM ORSAKATS AV ANVÄNDNING, FELANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA DENNA PRODUKT, OBEROENDE AV DEN LAGLIGA TEORI PÅ VILKEN KRAVET BASERAS OCH ÄVEN OM NEATO ROBOTICS HAR UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR. I SÅ STOR UTSTRÄCKNING SOM GÄLLANDE LAG TILLÅTER, SKA NEATO ROBOTICS HELA ANSVAR VARA BEGRÄNSAT TILL ATT, ENLIGT NEATO ROBOTICS GOTTFINNANDE, ERSÄTTA ELLER REPARERA PRODUKTEN ELLER ÅTERBETALA DET BETALADE INKÖPSPRISET I ENLIGHET MED VILLKOREN HÄRI. I så stor utsträckning som gällande lag tillåter, är Neato inte ansvariga för några krav rörande skador på egendom som orsakats genom användning av Produkten. Oaktat det föregående, kommer denna begränsade garanti varken att utesluta eller begränsa (i) någon av dina lagstadgade rättigheter under gällande nationella lagar eller (ii) några av dina rättigheter gentemot Produktens försäljare. Dessutom begränsar eller undantar inget i denna begränsade garanti Neato Robotics från ansvar som inte kan begränsas eller undantas enligt gällande rätt. Somliga jurisdiktioner tillåter inte undantagande eller begränsning av oförutsedda eller påföljande skador, så begränsningarna som beskrivs ovan kanske inte gäller för dig.

Inga andra garantier

Ingen Neato Robotics försäljare, representant eller anställd är auktoriserad att göra några ändringar, förlängningar eller tillägg i denna begränsade garanti. Neato Robotics, Inc. 50 Rio Robles, San Jose, California 95134 USA Neato Robotics, Inc. 50 Rio Robles San Jose, California 95134 USA

REPARATIONER EFTER UTGÅNGEN GARANTI

Kontakta ett Neato-auktoriserat reparationscenter

US & Canada

funaiifixrobot

European Union

LetMeRepair logo

Länder utanför USA, Kanada och EU: Kontakta den auktoriserade partnern där du köpte din robot för att få hjälp

Can we help?